::: โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ :::

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

ใช้งานได้ดีบน Google Chrome เท่านั้น

ครูผู้สอน (ใส่คำนำหน้านามด้วย) :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

          จำนวนนักเรียนแยกตามระดับผลการเรียน
ลำดับที่ รายวิชา รหัสวิชา ชั้น หน่วยกิต 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

พัฒนาโดย :: นายชูเกียรติ ตันติเวชการวงศ์
ด้วย :: PHP5, HTML5, CSS3, Jquery, KendoUI(free version) and JavaScript

 
Best view on Google Chrome only.  |    cc by nc nd  
Web Master :: Mr.Chookiarti Tantivechkarnvong, Physics Science Dep., DP3.ICE