::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::
 

   ::: Website ที่น่าสนใจ :::

    ติดตั้ง Google Chrome

   
Download font THSarabunNew


   ::: เอกสารวิชาการ :::

    แบบเขียนเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556

    แบบบันทึกการแบ่งศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556

    แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทป๓ ปีการศึกษา 2556

    สรุปรายงานตนเอง ประจำปี ๒๕๕๕

    แบบรายงานวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา 2558-2559

   
แบบบันทึกผลการเรียน ก่อนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 MiniPP5.zip
     :: Update 291220151050 ::


   
แบบบันทึกผลการเรียน ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 MiniPP5A.zip
     :: Update 250220161030 :: 
Best view on Google Chrome only  |    cc by nc nd  
Web Master :: Mr.Chookiarti Tantivechkarnvong, Physics Science Dep., DP3.
contact : dp3.ice@gmail.com